9016

Info
Kentte boşluk oluşturmak üzere yola çıkılarak, hacmen daha büyük yer kaplayan işlevler yer altına alınıp -bu durumda spor salonu ve sağlık merkezi işlevleri- üç taraftan mevcut yapılaşma ile çevrili ve etrafındaki sokaklarla bütünleşen ve onları içeri doğru çekerek kamusal alana doğru genişleyen bir etkinlik meydanı oluşturulmuştur.
Şeffaf bir kütle olarak yükselen binanın ana girişi Sakız Sokak tarafında ±0.00 kotunda verilirken, ana girişe ek olarak özellikle yarış ve müsabaka zamanlarında kullanılmak üzere ayrı bir Spor Salonu girişi Muhsin Adil Binal Meslek ve Teknik Lisesi tarafında, lise binasından uzaklaşarak ve -4.00 kotundan verilmiştir. Mevcut yapılar x düzleminde ve birbirinden ayrı olarak işlerken, yeni yapılaşma y düzleminde ikiye ayrılarak ortak bir şemada geliştirilmiştir.
2. AŞAMA
Proje, oldukça yoğun bir ticari ve konut yapılaşmasının arasında yer almaktadır. Yakın çevrede, birkaç küçük park sayılmazsa, herhangi bir kamusal alan veya özellikli bir boşluk bulunmamaktadır. Araç trafiğine kapalı çarşı ile yine doğrusal olarak araç trafiğine kapalı olan Bahariye’nin tam ortasında yer alan proje alanı, bu iki önemli bölge arasında bağlayıcı bir nokta konumundadır.
Geleneksel anlamda açık ve boş bir mekan olarak görülen kamusal alan, çeşitli gruplar tarafından oluşturulan (idari kurumlar, özel girişimler, pazar bazlı kuruluşlar, dernekler vb) geçici uygulamaların (kermesler, müzik-film-spor şenlikleri, çeşitli pazarlar afet toplanma alanları vb) yoğun ve dinamik sosyal etkileşimler içindeki bireylerin ya da sosyal grupların sadece tepki verecekleri değil, fakat işin içinde olabilecekleri ve sahiplenebilecekleri, mevcut yapılaşma dinamiğini bozan ve sürekli değişime açık, geniş bir alan olarak projenin merkezine oturtulmuştur.
İlk aşamada, düşeydeki bu boşluk ve doluluğun ana sınırları, kütle oluşumunda rol oynamıştır.
İkinci aşama ise, öneri proje için, doluluk-boşluk, açıklık-kapalılık durumlarının yorumlanarak; yapıdaki mekansal işlevlerin desteklenmesini sağlayan bir gelişim sürecini içermiştir. Bu bağlamda yapıya, en basit anlamıyla, kütlesel olarak parça-bütün, dolu-boşluk ilişkisi çerçevesinde, açık, yarı açık ve kapalı mekanlarla ve malzemelerle işlevsel geçirgenlik sağlayan, bulunduğu çevre içinde farklı duran ancak, kamusal bir yapı olarak bu farklılığın ters bir algı oluşturmadığı davetkar bir karşılama ile yaklaşılmıştır.